Lista aktualności Lista aktualności

Weryfikacja lokalizacji drzewostanów o szczególnych walorach przyrodniczych.

          W związku ze stwierdzeniem podczas przeprowadzonego w dniach 18-20.12.2017 r. wznawiającego audytu gospodarki leśnej w systemie FSC niezgodności polegającej na niewłaściwym zakwalifikowaniu drzewostanów HCVF (High Conservation Value Forests) do kategorii 3.1 (Ekosytemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej) oraz 3.2 (Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej) Nadleśnictwo Kaczory zweryfikowało zapisaną w obowiązującym planie urządzenia lasu listę drzewostanów zakwalifikowanych do tych kategorii. Wyznaczenia drzewostanów dokonano na podstawie Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce - lipiec 2006 r.

Kategoria HCVF Kryteria wyznaczania
3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej buczyny storczykowe, świtliste dąbrowy, lasy zboczowe, bory, brzeziny i świerczyny bagienne o dobrym lub doskonałym stanie ochrony (o reprezentatywności A lub B)
3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

grądy, buczyny, łęgi w dobrym lub doskonałym stanie ochrony (o reprezentatywności A lub B)

 

 

 

 

 

 

 

Lista wydzieleń zaliczonych do kategorii 3.1 oraz 3.2 HCVF oraz mapa znajduje się zakładce:
Nasza praca / Ochrona przyrody / Lasy HCVF